Rastlinná výroba

Na ornej pôde sa pestujú tržné plodiny ,zastúpené sú 57% výmery  (obilniny, olejniny, okopaniny, kuk. zrno) a 43 %  výmery ornej pôdy zastupujú krmoviny ( lucerna, lucerno -trávne miešanky, hrachy na siláž, kukurica na siláž, kuk. na zrno, kukurica na CCM, trávy – mätonohy, kŕmna pšenica, kŕmny jačmeň.)


 
Typ plodiny
Rozloha
% zastúpenie v oseve
obilniny (oz. pšenica, jar. jačmeň, oz.jač )
1207,73 ha
44,74 %
olejniny (ozimná repka)
294,75 ha
10,92%
okopaniny (cukrová repa)
214,96 ha
7,96%
kukurica silážna a zrnová
470,04 ha
17,41%
VRK (lucerna, lucernotrávne mieš.,trávy)
468,91 ha
17,37%
strukovinovo-obilné miešanky
42,78 ha
1,60%
 
 
Rastlinná výroba z celkovej výmery ozimnej pšenice pestuje 50 % na potravinárske účely, druhá polovica slúži k naplneniu kŕmnych fondov pre výrobňu vlastných kŕmnych zmesí. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 5,6 t/ha.
Jarný jačmeň je pestovaný na sladovnícke a kŕmne účely. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 4.57t/ha.
Z olejnín sa pestuje kapusta repková pravá ,dosiahnutá priemerná úroda za posledných 6 rokov je 3,5 t/ ha.
   Veľkú tradíciu má vo Veľkých Uherciach pestovanie cukrovej repy. Priemerná úroda za posledných 6 rokov 56 t/ ha v čistom stave po orezaní s priemernou cukornatosťou 16%.
PDP Veľké Uherce obhospodaruje 2 963 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 735 ornej. Je zameraná na: 
  •  produkciu obilovín, olejnín, cukrovej repy, VRK – lucerny a ďatelinotrávne miešanky
  • ovocný sad, v ktorom sú jablone, slivky, marhule, čerešne, maliny
 
 
Pestovateľské plochy
Rozloha v ha
Ozimná pšenica
733,92
Ozimná repka
168,79
Jarný jačmeň
598,09
Cukrová repa
205,77
Lucerka
316,52
Trávy
204,00
Slnečnica
56,90
 
44,00
Spolu
2774,07
 
 
Typ pôdy
Rozloha v ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy:
2 996,15
orná pôda
2 724,82
trvalé trávne porasty
227,00
 
44,33
Z poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve PDP
76,25
Vlastníctvo pozemkov v hospodárskych dvoroch
15,26
hosp. dvor Žabokreky
9,40
hosp. dvor Malé Kršteňany
5,45
hosp. dvor Veľké Uherce
1,32
Pôdne typy:
41,5 % hnedozem
6,5% rendzina
43,0% flurizem
9,0% kambizem
Pôdne druhy:
64 % stredne ťažké pôdy
36 % ťažké pôdy
 
 
           Vo výrobe krmovín na ornej pôde sa rastlinná výroba špecializuje na senážovanie VRK technológiou tzv. rukávcových vakov. Touto technológiou sa okrem lucerny spracúva časť kukurice na siláž, kukurica na CCM a cukrovarnícke rezky.

Agronomický úsek tvoria  pracovníci:

Ing. Ján Kaniansky 
- Hlavný agronóm PDP Veľké Uherce, mobil:, +421905 536 172
Fax: 038/7486 267, Mail: 
   marketing@pdpvu.sk                                            
         
Ing. Jozef Miške - Agronómmobil: 0903 900 601