ŽONFP 4.1

PDF na stiahnutie

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre: opatrenie:

4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie:

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
OBLASŤ: 
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou