ŽONFP 4.2

PDF na stiahnutie

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

opatrenie:

4 – Investície do hmotného majetku

 

Podopatrenie:

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

OBLASŤ:  

3.A – Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel