Rozdružovač balíkov

 Kúpna zmluva o dodávke tovaru:  Pozrieť PDF


Rozdružovač balíkov 
Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 dňa 01.07.2013 pod č. 10893-WYT.
Rozdružovač balíkov
10. 08. 2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:  

 Identifikácia uchádzača
 Umiestnenie
  Cena bez DPH
 MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o.,
 IČO: 31392431
 Syslia 58, 821 05 Bratislava
1. 
22.000 €

 

 

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
     /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7
 

Úradný názov :
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:
958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec :
Veľké Uherce
PSČ:
958 41
IČO:
00205869
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Štefkovič
E-mail:
pdpvu@nextra.sk
Telefón:
+421 387486230

 
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
 

Názov pridelený zákazke:
Rozdružovač balíkov
 
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
(výzvy na predkladanie ponúk):
 
 
10893-WYT, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013

 
 
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
 

 
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
 
 
 
otváranie častí ponúk „Ostatné“
otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
23.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie:
18.07.2013