Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce

 Zmluva o dielo 10/10/2013: Pozrieť PDF


Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce
Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 dňa 01.07.2013 pod č. 11035-WYP.
Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce
28. 08. 2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:  

 Identifikácia uchádzača
 Umiestnenie
  Cena bez DPH
 ADEST, a.s., IČO 34112961
 956 36 Rybany
1. 
378.897,67 €

 

 

 

 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
sídlo Veľké Uherce
 E-mail : pdpvu(nextra.sk,  http : //www.pdpvu.sk
        958 41 Veľké Uherce, ( Tel. číslo: 038/ 7486 230, ( Fax. číslo : 038/ 7486 267
Obchodný register  OS Trenčín, odd.Dr. Vložka číslo : 10082/R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    
                                                                                                                               Vo Veľkých Uherciach dňa 26. 08. 2013

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

     V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení do 30.6.2013 vo verejnej súťaži - podlimitnej zákazke postupom podprahovej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 z 01.07.2013, pod sp. zn.: 11035-WYP:
"Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce" zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stal uchádzač:
ADEST, akciová spoločnosť,  956 36 Rybany 2
nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača bola najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk a najnižšia celková cena v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk.
Poradie uchádzačov:
1. ADEST, akciová spoločnosť,  956 36 Rybany 2
 
Ing. Jozef Štefkovič
Riaditeľ PDP
 
 
 

 


 

 
I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
     /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7
 
Úradný názov :
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:
958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec :
Veľké Uherce
PSČ:
958 41
IČO:
00205869
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Štefkovič
E-mail:
pdpvu@nextra.sk
Telefón:
+421 387486230
 
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
 
Názov pridelený zákazke:
Stavebné úpravy na farme dojníc Veľké Uherce
 
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
(výzvy na predkladanie ponúk):
 
 
11035-WYP, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013
 
 
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
 
 
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
 
 
otváranie častí ponúk „Ostatné“
otváranie častí ponúk „Kritériá“
 
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
23.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie:
20.08.2013