Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu

 

Kúpna zmluva: Pozrieť PDF 


Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu   
Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2013 dňa 14.09.2013 pod č. 15519-WYT.
Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu
06. 10. 2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:  

 Identifikácia uchádzača
 Umiestnenie
  Cena bez DPH
AGRA s.r.o., IČO:36382914
Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin
1.  (úspešný)
19.176 €
JS Agrotechnika – Slavko JURKO, IČO: 40639606
082 21 Medzany 156
 2.
13.945 €

 

 

 

 

 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
sídlo Veľké Uherce
 E-mail : pdpvu(nextra.sk,  http : //www.pdpvu.sk
        958 41 Veľké Uherce, ( Tel. číslo: 038/ 7486 230, ( Fax. číslo : 038/ 7486 267
Obchodný register  OS Trenčín, odd.Dr. Vložka číslo : 10082/R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    
                                                                                                                               Vo Veľkých Uherciach dňa 05. 10. 2013

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

    
V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vo verejnej súťaži – podlimitnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2013 z 14.09.2013, pod zn.: 15519-WYT:
„Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu“,zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile:
Úspešným uchádzačom a prvým v poradí sa v tejto zákazke stal uchádzač:
AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14,036 01 Martin ,
nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača bola ekonomicky najvýhodnejšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk podľa hodnotených kritérií pre vyhodnotenie ponúk.
Poradie uchádzačov:
1. AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14,036 01 Martin
2. JS Agrotechnika, Slavko JURKO, 082 21 MEDZANY 156  
                                                            
 
                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                  Ing. Jozef Štefkovič
                                                                                                                                                                         Riaditeľ PDP
 
 
 
I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
     /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7
 
Úradný názov :
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:
958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec :
Veľké Uherce
PSČ:
958 41
IČO:
00205869
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Štefkovič
E-mail:
pdpvu@nextra.sk
Telefón:
+421 387486230
 
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
 
Názov pridelený zákazke:
Nákup a dodanie traktorového fekálneho návesu“   
 
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
(výzvy na predkladanie ponúk):
 
 
15519-WYT, číslo VVO 180/2013 z 14.09.2013
 
 
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
 
 
Označenie relevantnej informačnej povinnosti
podľa § 41 ods. 1 zákona:
 
 
x otváranie častí ponúk „Ostatné“
x otváranie častí ponúk „Kritériá“
 
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:
03.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie:
27.09.2013